Found 15 POWs

Last name
(click to view record)
First name Rank Unit Service number Camp POW number
Athanssiou Panadiotis 12756 975
Bourbakie Georgins Burbakis or
  39689 989
  Catsoprinis Johann 2937 966
  Contoyamis Nantas 963
  Dakalakis Michael 970
  Daskalakis Michael 94044 970
  Efstatiou Anstasios
   31557 979
   Francos Nikolaus 43787 992
   Gotsis Johne
    Gotsis Johne
     94503 965
     Grilakis Stalianos 21136 968
     Katsanevakis Elefterios
      972
      Kritsotakis Alexandros
       Lapatas Spiros 55560 967
       Messolores Caralambos
        29667 980