Found 13 POWs

Last name
(click to view record)
First name Rank Unit Service number Camp POW number
Athanssiou Panadiotis 12756 975
Bourbakie Georgins Burbakis or
  39689 989
  Catsoprinis Johann 2937 966
  Contoyamis Nantas 963
  Dakalakis Michael 970
  Daskalakis Michael 94044 970
  Efstatiou Anstasios
   31557 979
   Francos Nikolaus 43787 992
   Gotsis Johne
    94503 965
    Grilakis Stalianos 21136 968
    Katsanevakis Elefterios
     972
     Lapatas Spiros 55560 967
     Messolores Caralambos
      29667 980