Found 4 POWs

Last name
(click to view record)
First name Rank Unit Service number Camp POW number
Edwards James Charles
    Firth Thomas Thadeus [alias Tomasz Kopystynski]
    Mirzecki Joseph 96317
    Oloff de Wet Hugh William Arthur